ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Sittuation Index : CSI)

ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีค่าดัชนีอยู่ทีระดับ 53 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 55 สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์คอร์รัปชันมีปัญหามากขึ้น อีกทั้ง ดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในอนาคต ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน อยู่ที่ระดับ 54 จาก 57 เนื่องจากประชาชนมีความกังวลถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่กำลังดำเนินการมากขึ้น โดยมองว่าอาจมีช่องโหว่ของกฎหมาย และสามารถทำการฮั้วประมูลได้ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจจากต่างประเทศที่คะแนนประเทศไทยลดลงจาก 38 เหลือ 35 คะแนน

     

The Thai chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand
Website : www.thaichamber.org
Facebook : www.facebook.com/ThaiChamber
Line official : @tccline