หอการค้าไทย เยี่ยมชมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ของโรงงานมิตรผลภูเขียว และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ

14 ก.พ. 2563

เยี่ยมชมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ โรงงานมิตรผลภูเขียว
และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ

  

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยี่ยมชมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ ณ โรงงานมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยรับเกียรติจาก คุณณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับกลุ่มน้ำตาลมิตรผล โดยวัตถุประสงค์การเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อศึกษาการทำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร และการส่งเสริมการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ตลอดจนการนำของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบไฟฟ้าชีวมวล เอทานอล ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ ซึ่งเป็นผลจากการนำวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเวลากว่า 25 ปี

อุทยานมิตรผลภูเขียวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 ตามเจตนารมณ์ที่จะสร้างความเจริญและสร้างอาชีพให้กับชาวไร่อ้อยในพื้นที่ (ณ ปัจจุบันเป็นคูาสัญญา 4,900 ราย) มีโรงงานประกอบด้วย

  1. โรงงานผลิตน้ำตาลทราย กำลังการหีบอ้อย 42,000 ต้น/วัน ผลิตน้ำตาลทรายมากกว่า 500,000 ต้น/ปี
  2. โรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้ชานอ้อยและใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ดำลังการผลิตไฟฟ้า 103 MWH.
  3. โรงงานผลิตเอทานอล โดยใช้น้ำเชื่อมและโมลาส เป็นวัตถุดิบ กำลังการผลิต 500,000 ลิตร/วัน

  

     คณะเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ ศูนย์กลางบ่มเพาะการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ด้วยตนเองของชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์น้อยพาเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning) โดยคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการกับนักเรียน พร้อมชมการสาธิตการสอนลักษณะการเรียนรู้จากอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์)

      หลังจากนั้นเดินทางไปยังไร่กุดจอก อ.เกษตรสมบูรณ์ เพื่อเยี่ยมชมการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการการไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการบริหารจัดการในแปลงอ้อย พร้อมสาธิตการใช่งาน Application จัดการการเกษตร จาก Young Smart Farmer

  

-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ข่าวสาร