The 17th edition of Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2020)

03 ก.พ. 2563

The 17th edition of Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2020)
 
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ว่า มาเลเซีย มีกำหนดจัดงาน The 17th edition of Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2020) ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติมาเลเซีย (Malaysia International Trade & Exhibition Centre: MITEC) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
     ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการฮาลาลของผู้ประกอบการ งานสัมมนาให้ความรู้  และกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล อาทิ อาหารและเครื่องดื่มฮาลาล สินค้าอุปโภคฮาลาล บริการด้านการเงินการธนาคารอิสลาม สินค้าแฟชั่นอิสลาม โลจิสติกส์ฮาลาล
 
     อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จะสนับสนุนค่าที่พัก และพาหนะในประเทศสำหรับผู้ซื้อ (Buyer) จำนวน 5 วัน 4 คืน ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์กรอกรายละเอียดและแสดงเจตจำนงในเอกสารปรากฎตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาเข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
ทั้งนี้หากท่านสมาชิกที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านลิงค์ http://mihas.com.my/ หรือ Facebook:https://www.facebook.com/mihasmalaysia/
และและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย
โทร: 02-1081792/93/94, 089-4909838 หรืออีเมล bangkok@matrade.gov.my, bkkmatrade@gmail.com.