สมาคมการค้า
กลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร
คุณภรวรรณ โกมลารชุน
สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิง
149 อาคารแกเล็กซี่เพลส ชั้น นนทรี (พระราม3) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2681 1777
0 2681 1769
sapachott@gmail.com
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณอนิรุทธิ์ ทรงสัตย์
สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า
อาคารทริพเพิลไอ เลขที่ 628 ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2681 8398 - 99
0 2681 8400
atcharaporn@acbathai.org
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น
25/1 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 0
0 2671 3620 , 0 8249 2856 8
0 2671 3621
uniontransso@gmail.com , wscha08@gmail.com
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
นาวาเอกชุมพล พรหมประสิทธิ์
สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย
96/67 - 68 ถนนพระราม 2 ซอย 30 (ธนบุรี - ปากท่อ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0
0 2452 1266 , 0 2840 2110
0 2452 1267
thaiship_tsba@yahoo.com , wimolmask@gmail.com
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
56/2 D อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2671 3620
0 2671 3621
uniontrans50@ttla.or.th
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
75/32 ชั้น 12 อาคารริชมอนต์ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2661 4005 - 8
0 2661 4009
info.tacba@gmail.com
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0
0 2018 2828 ต่อ 8804
0 2671 5544
tiffa@anet.net.th , secretary@tiffathai.org
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2286 0432 - 3 , 0 2286 0477 - 8
0 2286 0474
tafa@tafathai.org
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณสุวัฒน์ อัศวทองกุล (ประธาน)
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2634 4046 - 7
0 2634 4048
thd.susavathongkul@cmacgmlos.com
กลุ่มการค้าบริการ และโลจิสติกส์
คุณภูมินทร์ หะรินสุต (ประธาน)
สมาคมเจ้าของเรือไทย
127 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2681 1010 , 0 2289 0650
0 2681 1011
manager@thaishipowners.com