สมาคมการค้า
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณสุรชัย หวังวัฒนานุกุล
สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
296 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0
0 2732 0774
0 2732 0774
toma_thai2013@hotmail.com
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณอุดม สุขสุดประเสริฐ
สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
อาคารเอเชียเสริมกิจ 49 ซอยพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
08 6339 1844
0 2939 6792
yteasecetary@yahoo.com
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณอู๋ จื้อ อี้
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน - สากล
184/180 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0
0 2276 6516
0 2276 6513
natthachai.atpa@gmail.com
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณร๊อลฟ - ดีเตอร์ ดาเนียล
สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2670 0624
0 2670 0608
communication@eabc-thailand.eu
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณอรรณพ กันทาธรรม
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
503/30 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0
0 2642 6114 - 5 , 0 2642 6519
0 2642 6115
manager@tieca.com , admin@tieca.com
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
Mr.Ufuk Civelek
สมาคมธุรกิจไทย - ตุรกี
99 ถนนมเหสักข์ อาคารปิยะมิตร ชั้น 7 แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2635 8010 , 06 2475 4965
0 2635 8011
thaiturkish@hotmail.com
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
ดร.รวมเจิด พงศ์เจริญเกียรติ
สมาคมผู้ประกอบการค้าไทย - สากล
88/117 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 0
0 2552 3240 - 2
0 2552 3244
itbathai@loxinfo.co.th
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย
สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
1249/143 อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ (ชั้น 16) ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2267 7662 - 4 , 0 2267 7670
0 2267 7671
info@tcea.or.th
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์
สมาคมการค้าไทยไหหลำ
216/38 อาคารแอลพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2235 7279 , 08 1787 9745
0 2285 2691
-
กลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ
Mr.Danny Yu
สมาคมการค้าไทย - ฮ่องกง
906 ชั้น 9 อาคารสาทรสแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2343 9008
0 2343 9029
thai-hongkong@thta.or.th