สมาคมการค้า
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณสุวิช รัตนแย้ม
สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัย
25 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  64120 0
08 3954 3929
info@btfa.or.th , sukhothai.2524@hotmail.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณไพบูลย์ วงศ์โชติสถิต
สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย
538 อาคารแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก (ซอย26) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0
0 2541 4078
0 2541 4080
thaifruit.ass@gmail.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณกาศน์
สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
115 ซอยอรุณอัมรินทร์ 47 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 0
0 2883 2158
0 2433 2870
toea2016@mail.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณปฐม แทนขำ
สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
212/206 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 0
08 4545 7711
0 2868 3600
info@thaifruitvegassoc.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณวิชิต วิทยฐานกรณ์
สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
83/32 ถนนงามวงศ์วาน (ซอยชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0
0 2580 8290 , 0 2477 9852  
0 2477 8022
tripetchw@gmail.com , lawyer@cook.co.th , petch@cook.co.th
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
979/56 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0
0 2298 0167 - 8
0 2298 0169 , 0 2675 8308
apinya13@gmail.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์
สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0
0 7455 9508 - 9
0 7455 9039
tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณปรีชา เต็มพร้อม
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2285 4282 - 6 , 0 2285 4513
0 2285 2807, 0 2285 2086
contact@thaitapiocastarch.org , nanthawat@np-agri.co.th
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร
สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ไทย
50 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 7 ห้อง 732 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0
0 2955 1710 - 1
0 2955 1712
admin@thasta.com
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณนิยม จุฬาเสรีกุล
สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
45/1 หมู่ที่ 1 ถนนสายบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 0
0 3827 2578
0 3827 8514
chonburi_association@hotmail.com