สมาคมการค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 17 (ห้อง 170) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2675 6263 - 4
0 2675 6265
tfma44@yahoo.com, tfma49@gmail.com (mail กลาง)
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
621/5 - 6 ซอยกิ่งจันทน์ ถนนเหนือ - ใต้ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 0
0 2673 1193 - 4
0 2211 0003
thaifishmeal@yahoo.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณสมาน พิชิตบัญชรชัย
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย
193/43 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2661 8962 , 0 2631 0789
0 2638 2109
thaifishfarmers@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์
สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
96/67 - 68 หมู่ 9 ซอย 30 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0
0 2452 1264 , 0 2840 2116 - 7
0 2452 1265
tofa_bkk@yahoo.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์
สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 ชั้น 22 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2638 2873
0 2638 2536
eggsthailand@yahoo.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2638 2199
0 2638 2536
packer97@thaipoultry.org
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
สมาคมกุ้งไทย
193/43 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2661 8213 - 6
0 2661 8196
thshrimp@cscoms.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์
สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
30 - 34 อาคารเค.บี.เอส. ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2235 4047  
0 2235 4046
fupa@feedusers.com
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์
คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
92/6 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2235 5622 - 4  
0 2235 5625
thai-frozen@thai-frozen.or.th , saowanee@thai-frozen.or.th
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตร
คุณสมศักดิ์ สุทนุจินดา
สมาคมการค้ายาสูบไทย
31/1208 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0
0 2516 3958
0 2516 3946
info@ttta.or.th