พันธกิจ : การพัฒนาธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการลดความเหลื่อมล้ำ ด้านรายได้และโอกาส เพื่อความยั่งยืน

 

• ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำ

- โครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน

- โครงการหนึ่งหอการค้า หนึ่งสหกรณ์