สมัครสมาชิก


เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิก

 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)  หรือ สำเนาใบเสร็จ ภงด. 50 / ภงด.
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5 (เฉพาะบริษัท) หรือ บมจ. 006 (เฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด)
 • สำเนาสรุป งบกำไรขาดทุน หน้ารายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้แทนที่มีอำนาจเต็มใช้สิทธิ์ในหอการค้าไทย 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน  

        หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับกรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท / ห้างหุ้นส่วน และประทับตราของกิจการ

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก
 

ประเภทสมาชิก ลำดับ รายได้รวมของกิจการ
ก่อนหักค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน
(ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(บาท)
ค่าบำรุง/ปี
(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย
(บวก Vat 7%)

*สมาชิกสามัญ

 • บริษัทจำกัด
 • บริษัทมหาชนจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ            
1 0 - 10 ล้านบาท 2,000 2,600 4,922
2 เกิน 10 - 100  ล้านบาท 2,000 3,600 5,992
3 เกิน 100 - 500 ล้านบาท 2,000 5,000 7,490
4 เกิน 500 - 1,000 ล้านบาท 2,000 7,000 9,630
5 เกิน 1,000 - 1,500 ล้านบาท 2,000 9,000 11,770
6 เกิน 1,500 - 2,000 ล้านบาท 2,000 12,000 14,980
7 เกิน 2,000 - 5,000 ล้านบาท 2,000 14,000 17,120
8 เกิน 5,000 - 10,000 ล้านบาท 2,000 17,000 20,330
9 เกิน 10,000 - 20,000 ล้านบาท 2,000 20,000 23,540
10 เกิน 20,000 ล้านบาทขึ้นไป 2,000 23,000 26,750
หอการค้าจังหวัด
76 จังหวัด

 

ไม่กำหนด 2,000 2,600 4,922
*สมาชิกสมทบ

 

ไม่กำหนด 2,000 2,000 4,280

 

สมัครสมาชิก

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก

 

ประเภทสมาชิก รายได้รวมของกิจการ   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท/ปี)
รวมค่าใช้จ่าย
(บวก Vat 7%)
สมาชิกสามัญ

 

 

 

 

 • หอการค้าไทย
ไม่กำหนด 3,000 500,000 535,000
 • หอการค้าต่างประเทศ
ไม่กำหนด 3,000 30,000 35,310
 • สมาคมการค้า

(ที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์)

ขนาดเล็ก รายได้น้อยกว่า 5 แสนบาท/ปี 3,000 16,000 20,330
ขนาดกลาง รายได้น้อยกว่า 5 แสนบาท - 1 ล้านบาท/ปี 3,000 17,000 21,400
ขนาดใหญ่ รายได้มากกว่า 1 ล้านบาท/ปี 3,000 20,000 24,610
ขนาดใหญ่ รายได้มากกว่า 5 ล้านบาท/ปี 3,000 25,000 29,960
ขนาดใหญ่ รายได้มากกว่า 10 ล้านบาท/ปี 3,000 30,000 35,310
 • รัฐวิสาหกิจ
ไม่กำหนด 3,000 15,000 19,260
 • สหกรณ์
ไม่กำหนด 3,000 15,000 19,260
สมาชิกสมทบ

 

 

 

 

นิติบุคคลที่จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์
(บริษัท, บริษัทมหาชนจำกัด,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า) 

สมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น ที่มิได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์

0 - 10 ล้านบาท 2,000 2,600 4,922
เกิน 10 - 100 ล้านบาท 2,000 3,600 5,922
เกิน 100- 500 ล้านบาท 2,000 5,000 7,490
เกิน 500 - 1,000 ล้านบาท 2,000 7,000 9,630
เกิน 1,000 - 1,500 ล้านบาท 2,000 9,000 11,770
เกิน 1,500 - 2,000 ล้านบาท 2,000 12,000 14,980
เกิน 2,000 - 5,000 ล้านบาท 2,000 14,000 17,120
เกิน 5,000 - 10,000 ล้านบาท 2,000 17,000 20,330
เกิน 10,000 - 20,000 ล้านบาท 2,000 20,000 23,540
เกิน 20,000 ล้านบาท ขึ้นไป 2,000 23,000 26,750