เราคือใคร


เราคือใคร ให้อะไรแก่ท่านบ้าง...

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนไทยในการประสานงานกับภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สมาชิก เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ