รับรองฐานะทางการเงิน


ให้มากกว่าที่คุณคิด....

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และภารกิจประการหนึ่งของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับและได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ให้ดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิโยชน์ ทางด้านภาษีคืนจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 

 

 1. สถานะต้องเป็นสมาชิกสมาชิกหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 2. สถานะต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย
  • หอการค้าจังหวัด
  • สมาคมการค้า
    
 3. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
  • การยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเองที่หอการค้าไทย
  • การยื่นแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ โดยระบุถึง
   คุณเพ็ญนภา  ศรีพุฒ  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาชิก หอการค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

 1. กรอกแบบคำร้อง และแนบเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือฯ
  Download แบบคำร้อง และเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือฯ ได้ที่ www.thaichamber.org โดยทำตามขั้นตอน
  • (1) Click เมนู "บริการ"
  • (2) Click เมนู "รับรองฐานะทางการเงิน"
  • (3) Click เมนู "รายละเอียดและเงื่อนไข"
  • (4) แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินที่ต้องการ
    
 2. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินมีอายุ 1 ปี
 3. อัตราค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 4. โปรดกรอกแบบคำร้อง และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา
 5. แบบฟอร์มในการยื่นคำร้อง และเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือ ดังนี้
 
 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาชิก หอการค้าไทย
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 3540 (คุณเพ็ญนภา ศรีพุฒ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.