ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Content System)


•ดูแลรับผิดชอบด้านโครงสร้างข้อมูลและข้อมูลภายในองค์กร
 
•สามารถประสานงานและติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
•สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
•สนับสนุนการใช้งานระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
•เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)
 
•อายุ 25-30 ปี
 
•ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
•เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
 
•มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงานอย่างน้อย 1 ปี
 
•มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งาน Application เช่น ERP 1 ปี
 
•มีทักษะด้านฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
 
•มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 
สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5340

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน


•ต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศ
 
•ประชุมร่วมกับภาครัฐเพื่อรับทราบข้อมูล/ความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน
 
•จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอท่าทีต่อภาครัฐ และติดตามประเด็นภายใต้กรอบเจรจาการค้าทุกกรอบ รวมถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 
•แจ้งข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการค้าต่างๆ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 
•ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ เช่น การลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าในต่างประเทศ
 
•ส่งเสริมการหาตลาดและลู่ทางการค้าการลงทุน โดยการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
 
•ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
1. เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 
6. คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 
 
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
8. มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
9. หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่บริการและพัฒนา SMEs


ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ Thailand Smart Center (ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม / SMEs) (ประสานงาน/จัดเตรียมข้อมูลประชุม)
 
จัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในเครือข่าย และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นำมาวิเคราะห์ กลั่นกรอง และนำเสนอในช่องทางต่างๆ ของ Thailand Smart Center หอการค้าไทย (Website และ Social Media)
 
ประสานงานและติดตามโครงการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)
 
อายุ 25-30 ปี
 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
 
มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานและหรือการวิเคราะห์โครงการ 0-4 ปี
Top