ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Content System)


• ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคนิคของ Website, สนับสนุนการใช้งาน Social Media และ Graphic

• สามารถประสานงานและติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• สนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

• เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว) • อายุ 22-30 ปี

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5

• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงานอย่างน้อย 1 ปี

• มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งาน Application เช่น ERP 1 ปี

• มีทักษะด้านฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน & BCM


• จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิก-จ่าย (ค่าใช้จ่าย)

• วิเคราะห์รายการและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี

• กระทบยอดรายงาน และจัดทำแบบยื่นรายการภาษี ภงด. 3 , 53 , ภพ.30

• จัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน

• เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)

• อายุ 22 – 30 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

• มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน

• มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

• มีความรู้ในด้านบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และมีความชำนาญในการใช้ MS Excel

• หากเคยใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*****กรุณาแนบรูปในเรซุเม่*****

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650

Top