กรอกใบสมัครงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนตัว
การศึกษา
ความสามารถ
ประวัติการทำงาน
อื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

13-12-2019

ข้อมูลส่วนตัว


  • ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB.
  • ขนาดไม่เกิน 300 x 300px
  • รองรับ นามสกุล .gif, jpg, png
  • ชื่อไฟล์ห้าม มีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; ' (Single quote) และ " (Double quote)

  • ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB.
  • รองรับ นามสกุล .pdf
  • ชื่อไฟล์ห้าม มีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; ' (Single quote) และ " (Double quote)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีเร่งด่วน

การศึกษา

  (กรุณากรอกระดับการศึกษาสูงสุดของคุณ ล่าสุด 1-3 ลำดับ)

บุคคลอ้างอิงที่ไม่ใช่ญาติ

ความสามารถ

ความรู้ด้านภาษา พูด อ่าน เขียน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ

ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้

ประสบการณ์การทำงาน (งานประจำ, งานนอกเวลา, ฝึกงาน)

มี
ไม่มี

ข้อมูลในงานปัจจุบันหรืองานล่าสุด

  

(เรียงลำดับการทำงานเริ่มจากปัจจุบันไปอดีต)

ประวัติสุขภาพ และความประพฤติ

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ท่านเคยป่วยหนักในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
ท่านเคยเสพสารเสพติดให้โทษหรือไม่
ท่านสูบบุรีหรือไม่
ท่านดื่มสุราหรือไม่
ท่านเคยถูกพิพากษาจนถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้น ความผิดละหุโทษหรือไม่

เมื่อขัาพเจ้าได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานแล้ว ข้าพเจ้าจะปฎิบัติตามระเบียบการพนักงานหอการค้าไทย โดยเคร่งครัดทุกประการและยินดีสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณมั่งคั่ง ในส่วนของหอการค้าไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้วcaptcha