รายนามโครงสร้างผู้บริหาร วาระปี 2562-2563

นายเฉลิม เยี่ยงศุภพานนทร์
ผู้อำนวยการบริหาร
E-mail : chalerm.yi@thaichamber.org
นางจินดา เอี่ยมพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก
E-mail : jinda@thaichamber.org
นายสมศักดิ์ เมฆขจรวงษ์
รองผู้อำนวยการบริหาร
E-mail : mekkajornwong@thaichamber.org
นางอภินันท์ ศรีระสันต์
รองผู้อำนวยการบริหาร
E-mail : apinan@thaichamber.org
นายสมพล รัตนกูล
รองผู้อำนวยการบริหาร
E-mail : sompol@thaichamber.org
นางสาวพรทิพย์ ดาวสง่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
E-mail : pornthip@thaichamber.org
นางอรสุดา ไชยโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
E-mail : onsuda@thaichamber.org
Top