แบบฟอร์มออนไลน์

หนังสือให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกิจกรรม TCC On-site Visit บริษัท ชาบู อินดี้ จำกัด (หอการค้าจังหวัด)

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

กรรมการ
สมาชิก
ผู้ใช้บริการ
ลูกจ้าง องค์กรหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด
อื่นๆ

(ทำเครื่องหมายเพียงช่องเดียว)

ยินยอม
ไม่ยินยอม