เกี่ยวกับเรา

ประธานกิตติมศักดิ์


0528211622205864.png

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
0528211622205827.png

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
บริษัท ศรีราชานคร จำกัด
0528211622205784.png

ดร. อาชว์ เตาลานนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
0528211622205746.png

นายประมนต์ สุธีวงศ์
บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด
0528211622205693.png

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
0528211622205562.png

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ประธานอาวุโส


0528211622205934.png

นายกลินท์ สารสิน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา


0601211622523518.png

พลเอกวิชิต ยาทิพย์
สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
0601211622523384.png

นายเกริกไกร จิระแพทย์
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
0601211622523108.png

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด
0601211622522978.png

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
0601211622522863.png

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0601211622522804.png

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0601211622522707.png

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
0601211622522539.png

นายไพรัช บูรพชัยศรี
บริษัท พิณสยาม จำกัด
0601211622523191.png

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
0601211622522426.png

Mr. Stanley Kang
หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย
0601211622522187.png

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป จำกัด
0601211622521990.png

Mr.Susheel Saraff
บริษัท ซาราฟ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
0601211622521899.png

Dr.Supareak Charlie Chomchan
บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด
0601211622521812.png

Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag
หอการค้าไทย-นอร์เวย์
0601211622521527.png

Mr.Federico Cardini
หอการค้าไทย – อิตาเลียน
0601211622518682.png

Mr.Arto Artinian
หอการค้าอาร์เมเนีย-ไทย
0601211622518486.png

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
0601211622518353.png

นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร
บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
0601211622518157.png

นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
0601211622517439.png

นายวิชิต ประกอบโกศล
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
0601211622517284.png

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
0601211622516993.png

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์
สมาคมประกันชีวิตไทย
0601211622516811.png

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ


0528211622206142.png

นายสนั่น อังอุบลกุล
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ


0529211622251312.png

นายวิชัย เบญจรงคกุล
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
0528211622206887.png

นายอธิป พีชานนท์
สมาคมอาคารชุดไทย
0525221653454441.png

Mr. Takeo Kato
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

กรรมการเลขาธิการ


0529211622251558.png

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

กรรมการรองเลขาธิการ


0529211622253637.png

นายประวิช สุขุม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด
0529211622253333.png

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
0529211622253100.png

นางสาวปริม จิตจรุงพร
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
0529211622252515.png

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร
บริษัท เอราวัณ ฟามาซูติคอล รีเซิช แอนด์ ลาบอราตอรี่ จำกัด
0529211622251879.png

นายธเนศ วรศรัณย์
บริษัท ไทยเจมส์มาร์ทดีเวลอปเมนท์ จำกัด

กรรมการนายทะเบียน


0529211622254055.png

นายณัฐพล เดชวิทักษ์
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กรรมการปฎิคม


0529211622254365.png

นายกรด โรจนเสถียร
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด

กรรมการเหรัญญิก


0529211622253790.png

นายชูเดช เตชะไพบูลย์
บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด

กรรมการบริหาร


0529211622256562.png

นางพนิดา เทพกาญจนา
บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
0529211622255669.png

นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
บริษัท ธรี สุขุมวิท จำกัด
0529211622255482.png

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
0529211622255040.png

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
0529211622254739.png

Dr. Hwee Khim Boo
หอการค้ามาเลเซีย – ไทย

กรรมการ


0531211622454686.png

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
0531211622454199.png

นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา
บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด
0531211622450607.png

นางสาวชนเขต บุญญขันธ์
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0531211622452149.png

นายวโรดม ปิฎกานนท์
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
0531211622449798.png

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
0531211622449676.png

นายวิทยา วิรารัตน์
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
0531211622449584.png

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
0531211622449428.png

นายธีรชัย ชุติมันต์
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
0531211622449332.png

นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0531211622449185.png

นายโกมล ตันติวรนุกูล
หอการค้าจังหวัดราชบุรี
0531211622449066.png

นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
0531211622448884.png

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
0531211622448737.png

นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์
หอการค้าจังหวัดตราด
0531211622448546.png

นายธีระพล ชลิศราพงศ์
หอการค้าจังหวัดระนอง
0531211622448328.png

นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
หอการค้าจังหวัดสตูล
0531211622448173.png

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
หอการค้าจังหวัดนราธิวาส
0531211622447849.png

ดร. หลักชัย กิตติพล
สมาคมยางพาราไทย
0531211622447601.png

นายอิสระ บุญยัง
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
0531211622447395.png

นายสุกิจ คงปิยาจารย์
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
0531211622447221.png

นายสาระ ล่ำซำ
สมาคมประกันชีวิตไทย
0531211622446920.png

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี
สมาคมโรงแรมไทย
0531211622446470.png

นายวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล
สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย
0531211622446256.png

นายประสงค์ เอาฬาร
สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
0531211622436613.png

นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
สมาคมธุรกิจไม้
0531211622441720.png

นายสุชาติ เตียนโพธิทอง
สมาคมผู้ผลิตสีไทย
0531211622435979.png

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
สมาคมเภสัชพาณิชย์สมาคม
0531211622435601.png

นางสาวสุชาดา ธีรวชิรกุล
สมาคมการขายตรงไทย
0531211622434699.png

นายธรรศ ทังสมบัติ
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
1216211639625787.png

นายสุวัฒน์ อัศวทองกุล
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
0525221653454576.png

Mr. Jeffrey Donald Nygaard
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
0525221653453857.png

M.L. Laksasubha Kridakon
หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย
0531211622431558.png

Mr. Marcelo Souza
หอการค้าบราซิล-ไทย
0531211622431193.png

Mr. Chris Cracknell
หอการค้าอังกฤษ-ไทย
0531211622430674.png

Mr.Narongsak Putthapornmongkol
หอการค้าไทย-จีน
0531211622430380.png

Mr. Axel Blom
หอการค้าไทย-นอร์เวย์
0525221653453979.png

Mr. Patrice Pischedda
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
0525221653454240.png

Mr. Michael Welser
หอการค้าเยอรมัน-ไทย
0531211622429153.png

Mr.Ravi Sehgal
หอการค้าอินเดีย-ไทย
0531211622428953.png

Mr. Paul Scales
หอการค้าไทยไอร์แลนด์
0531211622428780.png

Mr. Kim Jong Min
หอการค้าเกาหลี-ไทย
0831211630400388.png

Mr. Alan Lim
หอการค้าสิงคโปร์ – ไทย
0525221653454664.png

Mr. Naruepon Techawatanawana
หอการค้าสวิส - ไทย