WeEmpower Asia เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรี
WeEmpower Asia เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรี
วันที่เผยแพร่ 28 ม.ค. 2564
WeEmpower Asia เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรี

               ด้วยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (คีนันฯ) ร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินโครงการเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรีประเทศไทย (WeEmpower Asia-Thailand) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีด้านความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยการผลักดัน ให้ผู้ประกอบการเอกชนนำหลักการ Women Empowerment Principles (WEPs) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการสตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

               หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญบริษัทของท่านสมาชิกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานโครงการฯ มูลนิธิคีนันฯ
คุณวันเพ็ญ  อู่ธาราสวัสดิ์ โทร. 02-260-0380 ต่อ 508 / 085-508-8541
อีเมล์ wanpeno@kenan-asia.org