The Yard Hostel Bangkok
The Yard Hostel Bangkok
วันที่เผยแพร่ 17 ส.ค. 2564

The Yard Hostel Bangkok...โฮสเทลตู้สุดฮิป บรรยากาศบ้านญาติ

โรงแรมบนพื้นที่สีเขียว ย่านซอยอารีย์ สร้างด้วยแนวความคิดทุกคนเสมือนญาติ จึงเกิดเป็น The Yard หรือ“บ้านญาติ” ที่ต้อนรับเพื่อนใหม่เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยบรรยากาศสบาย ๆ และอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ผู้มาพักอยากใช้เวลาอยู่ในนี้ทั้งวันและให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อนอยู่บ้านญาติอย่างแท้จริง

  ปัญหาหรือที่ส่งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  

 • ไม่มีลูกค้ามาพักที่โรงแรม ทำให้รายได้ลดลง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • สินค้าที่สั่งซื้อจากเครือข่ายเกษตรกร คงเหลือจำนวนมาก เนื่องจากปริมาณการใช้ในโรงแรมลดลง

  การแก้ไขปัญหาจากผลกระทบโควิด-19  

ความพอประมาณ :

 • ยึดแนวทางปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ
 • ไม่ลงทุนเกินกำลังทรัพย์ โรงแรมสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์เก่าใช้ของทุกอย่างให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์และประหยัด

ความมีเหตุมีผล :

 • สร้างโรงแรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ห้องพักสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์เก่า เฟอร์นิเจอร์มากจากของเหลือใช้
 • อาหารปลอดภัย มาจากชุมชนทั่วประเทศ โดยคัดจากชุมชนที่เราไว้ใจ ให้ได้สินค้าดี มีคุณภาพและปลอดภัยการใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี :

 • การสร้างความสัมพันธ์กับแบบเครือญาติกับแขกที่มาพัก ทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 • พนักงานทุกคนเหมือนพี่น้องกัน ดูแลและเอาใจใส่ช่วยเหลือกันรวมทั้งดูแลแขกผู้มาเยือนทุกคนสร้างสายสัมพันธ์กับเครือข่ายเกษตรทำให้ได้สินค้าปลอดภัยมาใช้ในโรงแรม

การส่งเสริมความรู้ :

 • พนักงานทำงาน 4 วัน หยุด 4 วัน ในช่วงวันหยุดให้พนักงานได้อยู่กับครอบครัว ได้ไปท่องเที่ยว ทำกิจกรรมที่สนใจ
  และนำความรู้มาแบ่งปันและบอกเล่าให้กับพนักงานด้วยกัน
 • พนักงานแบ่งปันและให้คำแนะนำลูกค้าและนักท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวการลดปริมาณขยะ การใช้ขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมการแยกขยะเพื่อการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การส่งเสริมคุณธรรม :

 • ความซื่อสัตย์และจริงใจ เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โรงแรม สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ แม้ในยามวิกฤต
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แขกที่มาพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

  ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหา  

 • รถพุ่มพวง : โรงแรมนำสินค้าคุณภาพและปลอดภัยจากเกษตรกรใส่รถสามล้อไปขายให้กับชุมชนโดยรอบโรงแรมและย่านซอยอารีย์ ได้รับผลตอบรับที่ดีจนต้องตั้งร้าน The Yard Grocery เพื่อขายสินค้าจากชุมชนหน้าโรงแรม
 • เกษตรกรและชุมชนที่ผลิตสินค้าให้โรงแรม ยังมีรายได้สม่ำเสมอ
 • ปรับปรุงห้องพักให้กลายเป็นห้องทำงาน Co-Working Space เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ธุรกิจในอนาคต : DIY Restaurant ให้เช่าสวนและห้องพักเพื่อจัดกิจกรรม

  ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์  

 • การทำธุรกิจที่ดีให้มีความยั่งยืน ไม่ยึดตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดี เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า
 • ความอิ่มใจ ความสุขใจ คือ กำไรสูงสุด

  ข้อมูลกิจการ  

เจ้าของ : อติพร สังข์เจริญ (ส้ม)

ธุรกิจ : The Yard Hostel Bangkok

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร