โครงการ 99 บทเรียน : ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ 99 บทเรียน : ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2564
โครงการ 99 บทเรียน : ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  • วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแบบอย่างของธุรกิจและบุคคลที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินชีวิต ในการก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างมีสติ ใช้วิกฤตเป็นโอกาส กล้าปรับเปลี่ยน จนสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เป็นแบบอย่างและบทเรียนแก่ธุรกิจและผู้ที่สนใจ ต่อไป
  • เป้าหมายสำคัญ : สมาชิกหอการค้าจังหวัด นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ผู้ประกอบการธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งบุคคลจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • การคัดเลือกต้นแบบ : จำนวน 99 บทเรียน ตามนโยบาย 99 Day Connect the dots ของหอการค้าไทย