โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด – 19)
วันที่เผยแพร่ 06 ต.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด – 19)

               คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneurs Network-Thailand) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนสตรีในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด-19) เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ในยุคของวิถีชีวิตใหม่ ในเรื่องการปรับแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ การปรับธุรกิจสู่การขายออนไลน์ และ วินัยการเงิน

               วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรม เพื่อสร้างแนวคิดและหนทางในการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เพื่อการอยู่รอดในภาวะวิกฤตการโรคระบาดโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศ โดยการมอบความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการเงิน  พร้อมกับพี่เลี้ยงทางธุรกิจ ที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยตัวแทนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (เชียงราย ลำปาง ลำพูน ขอนแก่น ศรีสะเกษ นนทบุรี ชลบุรี สงขลา) สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (22แห่ง) สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 140 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร