โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2563

ความเป็นมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ :

หอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิหอการค้าไทย บริษัทสมาชิก และมูลนิธิโคเออร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) มาตั้งแต่ปี 2557

โดยการอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่, เลี้ยงสุกร เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนพิการ ทางร่างกายจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ราชบุรี บุรีรัมย์ และสกลนคร ที่ไม่สามารถออกมาทำงานนอกท้องถิ่นของตัวเองได้

รวมทั้งมีการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้คนพิการมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำเร็จของโครงการ :

คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานได้มีอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงดูตนเองในท้องถิ่นไม่เป็นภาระต่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งได้รับทุนประกอบอาชีพอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำไปต่อยอดการเลี้ยงสัตว์และ      การทำเกษตร ในปีต่อไป 

เป้าหมายต่อไป :

ขยายความร่วมมือร่วม และขยายพื้นที่ดำเนินโครงการ รวม 6 จังหวัด ได้แก่

  1. จังหวัดสระแก้ว
  2. จังหวัดราชบุรี
  3. จังหวัดสกลนคร 
  4. จังหวัดชัยภูมิ
  5. จังหวัดอุบลราชธานี 
  6. จังหวัดหนองบัวลำภู

รวมบริษัทเข้าร่วมโครงการฯ 8 บริษัท มีจำนวนคนพิการเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 89 ราย