โครงการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ “ตลาดสุขใจวัยเก๋า”
โครงการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ “ตลาดสุขใจวัยเก๋า”
วันที่เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2563
โครงการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ “ตลาดสุขใจวัยเก๋า”

               คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย ร่วมกับเทสโก้ โลตัส หอการค้าจังหวัด และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ “ตลาดสุขใจวัยเก๋า”เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเกิดเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเทสโก้ โลตัส สนับสนุนพื้นที่จัดงานและจำหน่ายสินค้าของผู้สูงอายุนอกระบบ โดยในปี 2563 จัดโครงการ ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

               เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 เปิดพิธีโดย กระทรวงแรงงาน (คุณยุทธนา บัวจุน ผู้ตรวจราชการ), หอการค้าไทย (คุณอัจฉราวรรณ เจียรธนพร กรรมการพัฒนาสังคม) และหอการค้าจังหวัดนครปฐม (คุณวันชัย นิ้วประสิทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธาน) ภายในงานมีบูท จัดหางานจังหวัดนครปฐม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และบูทตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงาน (มียอดจำหน่ายสินค้าร้านผู้สูงอายุประมาณ 50,000 บาท/ผู้เข้าชมงาน/ผู้สมัครงานและตรวจสุขภาพ 500 คน)

               เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดโดย กระทรวงแรงงาน (คุณวิชชุลดา เจนเกียรติฟู ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ), หอการค้าไทย (คุณอัจฉราวรรณ เจียรธนพร กรรมการพัฒนาสังคม) และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ (คุณชาญศิลป์ ปานแก้ว เลขาธิการ) ภายในงานมีบูท จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และบูทตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงาน (มียอดจำหน่ายสินค้าร้านผู้สูงอายุประมาณ 70,000 บาท/ผู้เข้าชมงาน/ผู้สมัครงานและตรวจสุขภาพ 500 คน)