โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2563

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562
โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่นักธุรกิจสตรีผู้เป็นสมาชิกหอการค้าไทย  ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรหอการค้าและองค์กรอื่นๆ เพื่อสังคมส่วนรวมและเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย จำนวน 24 รางวัล
•    ส่วนกรุงเทพฯ 5 รางวัล
•    ส่วนภูมิภาค 5 ภาค รวม 19 รางวัล (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก และ ใต้)

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 (ส่วนกรุงเทพฯ)
1.    นางมรกต  ยิบอินซอย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
2.    นางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  
3.    นางวาสนา  รุ่งแสนทอง   ประธานกรรมการบริหารบริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
4.    นางสุนันทา  สมบุญธรรม  ประธานกรรมการบริหารบริษัท ธนิยะ จำกัด และ บริษัทในเครือธนิยะกรุ๊ป 
5.    นางอัญชลี  วงศ์พินทุ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 (ภาคเหนือ)
1.    นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคอนสตรัคชั่น จ.เชียงใหม่
2.    ภญ.วรรณศิริ  นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
3.    นางจันทรรัตน์  สมบูรณ์ศิลป์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรม นวรัตน์ เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร
4.    นางศศิวิมล  วงษ์ยี่กุล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม จ.น่าน
5.    นางนวลศรี  พรหมไชยวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด จ.ลำปาง

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1.    นางศมน  ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี
2.    นางกมลลักษณ์  นามประกาย ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด จ.สกลนคร
3.    นางเสียงรัตน์  กีรติมาศ เจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพชรรัตน์ จังหวัดบุรีรัมย์
4.    นางสาวอินทิรา  สุพรหมจักร หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์สปีด จังหวัดเลย

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
1.    นางอารี  คำสวัสดิ์ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.พี.จี.ชัยนาท จ.ชัยนาท
2.    นางนลินี  ด่านชัยวิจิตร  กรรมการบริหารและผู้จัดการ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.    นางนิลวรรณ  เรืองสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิติเรืองสวัสดิ์ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.    นางพรทิพย์  เตยหอม เจ้าของและผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีออโตเพ้นท์ จังหวัดสิงห์บุรี
5.    นางกาหลง  เพิ่มพูล ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จ.จันทบุรี
6.    ดร.อรพินท์  เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 (ภาคใต้)
1.    นางลัฐิกา  ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริหาร โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.    ดร.บุญศิริ  ลิ่มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี ออโต้เซลส์ จำกัด จ.สตูล
3.    นางนิภา  ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ออโต้เทรดดิ้ง จำกัด จ.ปัตตานี
4.    นางณัชนารากรณ์  แซ่ตัน ผู้จัดการ สำนักงานอัชราการบัญชี จังหวัดพังงา