โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ปี 2562
โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ปี 2562
วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2562
การสัมมนาจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณไปสู่นักธุรกิจในสาวนภูมิภาค
  • เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนธุรกิจเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณดีเด่น 
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรที่ได้รับรางวัลโครงการจรรยาบรรณดีเด่น

กำหนดการจัดงาน

  • ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น (13 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมโฆษะ)
  • ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (22 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง)
  • ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดระยอง (13 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ระยอง )
  • ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา (27 มิ.ย. 2562 ณโรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่)

ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

               หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนาโครงการจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการบริหารองค์กรแก่ธุรกิจที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
               โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาจรรณยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น สมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ กว่า 150 คน 

ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

               หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาโครงการจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการบริหารองค์กรแก่ธุรกิจที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
               โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาจรรณยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย นายวโรดม ปิฎกานน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ กว่า 120 คน 

ครั้งที่ 3 จังหวัดระยอง

               หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง จัดการสัมมนาโครงการจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการบริหารองค์กรแก่ธุรกิจที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง
               โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ มีนายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ กว่า 120 คน 

ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา

               หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดการสัมมนาโครงการจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการบริหารองค์กรแก่ธุรกิจที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูทิค โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
               โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ มีนายธนวัตน์ พูนศิลป์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย สมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ กว่า 120 คน