โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ก็จะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางที่จะมุ่งส่งเสริมการปฏิบัติ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ แล้วยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่มีต่อสังคมและภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

ในฐานะที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่มีสมาชิกผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ในระยะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาคดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ในปี 2544 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ และหลักบรรษัทภิบาลสำหรับสมาชิกหอการค้าไทย ได้มีแนวปฏิบัติอันดีงามเป็นแบบแผนอันเดียวกัน เพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นที่สาธารณชนที่มีภาคธุรกิจเอกชนไทยมากยิ่งขึ้น ต่อมาในปี 2546 คณะกรรมการฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาเป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับธุรกิจมวลสมาชิกหอการค้าไทยและหอการค้าทั่วประเทศ จึงได้จัดโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยขึ้น ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 18 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ภาคธุรกิจ ที่ตระหนักถึงการนำหลักจรรยาบรรณไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 

คุณสมบัติของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • สมาชิกหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
  • สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *      
  • ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  • กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย