หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
วันที่เผยแพร่ 17 พ.ค. 2564
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็น คู่ค้า คู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ

                เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3305 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานร่วมอีก 9 องค์กร พร้อมได้กล่าวถึงบทบาทของ หอการค้าไทยในฐานะสถาบันหลักภาคเอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเป็นคู่ค้า คู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันและช่วยการปราบปรามการทุจริต ต่อไป

                โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมุ่งดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. โดยนายวรวิทย์  สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 9 องค์กร ได้แก่
                (1) กรมบัญชีกลาง
                (2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
                (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                (4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
                (5) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
                (6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                (7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                (8) หอการค้าไทย
                (9) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

                ทั้งนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย

                สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหวังให้การดำเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในมิติต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับนโยบาย (Policy Agenda) เพื่อเป้าประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20210722094627?
สามารถรับชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1W8V2-J0JDzJ4PSZvuVOCUqzO6EuUUsYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVH74YcmHiYKgKRfVm7kdkHw1nhvsTc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/127eu52qnEbZnGdFbtKceJ50EoZ4lnRH8/view