ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ 05 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2564

               กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน  (ASEAN Prize) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity) หรือจิตวิญญาณของอาเซียน (ASEAN Spirit) รวมทั้งการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 เดือนสิงหาคม 2564

               ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองการต่างประเทศ กลุ่มความร่วมมืออาเซียน โทร. 02-202-9095 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asean.org/asean-prize และส่งใบสมัครไปยังกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ที่ E-mail : aseanthailand_scdiv@mfa.mail.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564