บ้านไร่ ไออรุณ
บ้านไร่ ไออรุณ
วันที่เผยแพร่ 17 ส.ค. 2564

บ้านไร่ ไออรุณ...ฟาร์มสเตย์แห่งความลงตัว-พอดี-พอเพียง

ธุรกิจที่ยึดหลักคิด “พอเพียง+สร้างสรรค์” ซึ่งใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นควบคู่ไปกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ความคิดสร้างสรรค์ต้องประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาคนรุ่นเก่า ที่มีความชำนาญมาประยุกต์ด้วยการสร้างความสมดุล จนกลายเป็น บ้านไร่ ไออรุณ ฟาร์มสเตย์ ที่มียอดการจองที่พักข้ามปี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของคนจากทุกมุมโลก

  ปัญหาหรือที่ส่งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  

 • ลูกค้ายกเลิกการจองห้องพัก เนื่องจากสถาการณ์โควิด
 • รายได้ลดลง ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

  การแก้ไขปัญหาจากผลกระทบโควิด-19  

ความพอประมาณ :

 • กลับสู่ท้องถิ่น แปรทรัพย์ในดิน พึ่งพิงตนเอง
 • นำความรู้ที่ร่ำเรียนมามาปรับใช้พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตามปรัชญาที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง

ความมีเหตุมีผล :

 • ประยุกต์สิ่งใหม่กับภูมิปัญญาเดิมให้สมดุล เพื่อสร้างมูลค่าและแบรนด์ในใจลูกค้า
 • เกษตรพอเพียง เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ส่วนหนึ่งใช้ในโรงแรม เหลือเราก็แบ่งปันและขายให้กับชุมชน
 • การใช้สิ่งทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี :

 • ความรัก คือ ภูมิคุ้มกันที่ดี รักในครอบครัว รักในชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การเติบโตไปด้วยกัน ธุรกิจและชุมชนต้องอยู่เคียงคู่ ช่วยเหลือและเติบโตไปด้วยกัน
 • ไม่ลงทุนเพิ่ม ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในยามวิกฤต

การส่งเสริมความรู้ :

 • เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นแรงผลักดัน นำสิ่งที่มีอยู่นำมาปรับใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด 
 • นำความรู้ที่ร่ำเรียนมาปรับใช้กับบ้านที่อยู่อาศัย เรือนครัว จนถึงบ้านพัก farm stay
 • พร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่อย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมคุณธรรม : 

 • ความไม่โลภ มีความเพียร อดทน รู้จักอดออม มีความเมตตาด้วยความรักความสามัคคี การรู้จักให้ รู้จักแบ่งปันเสียสละการช่วยเหลือเกื้อกูล มาใช้ในการดำเนินชีวิต และการวางแผนธุรกิจของบ้านไร่ ไออรุณ
 • ธุรกิจกับชุมชน ต้องเติบโตไปด้วยกัน รายได้ต้องกระจายไปสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนมีอาชีพ และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน

  ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหา  

 • รถพุ่มพวง : เปลี่ยนรถรับส่งให้เป็นรถพุ่มพวงขายผัก ดอกไม้ นำสินค้าคุณภาพและปลอดภัยจากฟาร์มและชุมชนใกล้เคียง ไปขาย เพื่อสร้างรายได้ และสร้างการมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง
 • พลังแห่งการให้และการแบ่งปัน : ส่งข้าวห่อเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามในชุมชนกะเปอร์

  ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์  

 • เงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก การได้กลับมาดูแลคนที่เรารักไปพร้อมกับการได้ทำในสิ่งที่เรารักมากกว่าเป็นสิ่งที่มีความสุข
 • อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องเวลา ทรัพยากร หรือเงินทุนมาเป็นตัวหยุดยั้งเราได้ ใช้ความรู้ความสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นแรงผลักดัน
 • มากกว่าบ้าน มากกว่าพืชผัก คือ รอยยิ้ม ความสุข เเละความภาคภูมิใจ ที่เราได้ช่วยกันลงมือสร้างฝันพื้นที่เเห่งรักของเราด้วยตัวเอง

  ข้อมูลกิจการ  

เจ้าของ : คุณวิโรจน์ ฉิมมี (เบส)

ธุรกิจ : บ้านไร่ ไออรุณ

จังหวัด : ระนอง