นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม
นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม
วันที่เผยแพร่ 17 ส.ค. 2564

นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม...หลอดรักษ์โลก เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะบริเวณชาดหาด ที่มักจะพบหลอดพลาสติกทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก บวกกับต้นกระจูดเองก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง กลายเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มองหาแนวทางจัดการปัญหา ให้กลายเป็นโอกาสธุรกิจ สร้างรายได้และยังดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน และลดการใช้หลอดพลาสติกที่เป็นพิษกับโลก ส่งออกขายไปทั่วโลก หลอดแห่งความสุขที่สร้างสันติสุขในชุมชน ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

  ปัญหาหรือที่ส่งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  

 • สถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ โรงแรมและสถานประกอบการ ได้ลดคำสั่งซื้อสินค้า ทำให้ยอดขายลดลง
 • การส่งออก ติดปัญหาเรื่องต้นทุนค่าธรรมเนียมที่สูง และตลาดยังไม่เปิดกว้าง

  การแก้ไขปัญหาจากผลกระทบโควิด-19  

  ความพอประมาณ

 • ใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • กำไรจากธุรกิจไม่เน้นการแบ่งปัน นำไปลงทุนขยายธุรกิจ

  ความมีเหตุมีผล

 • ยกระดับสินค้าด้วยมาตรฐาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และฮาลาล
 • พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต โดยผสมผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สร้างรายได้ครอบครัวละ 15,000 บาทต่อเดือนรวม 24 ครัวเรือน ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 • ธุรกิจเพื่อสังคม SE : เน้นหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 • ธุรกิจรักษ์โลก : ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดการใช้หลอดพลาสติก ลดปัญหาไฟไหม้ตามป่าพรุ และยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน
 • ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมความรู้

 • ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างธุรกิจ โดยการนำต้นกระจูดมาแปรรูปผ่านกระบวนการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นหลอดดูด
 • ลดปัญหาขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้หลอดกระจูดทดแทนการใช้หลอดพลาสติก
 • นำงานวิจัยมาพัฒนาธุรกิจ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตหลอดดูดจากต้นกระจูด, การยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียในหลอดดูดจากพืชธรรมชาติ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมีสุขอนามัย

การส่งเสริมคุณธรรม

 • การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เป็นรูปแบบธุรกิจคุณธรรม ที่เน้นการมีส่วนร่วมและแบ่งปันคืนกับสังคม จึงนับเป็นการช่วยสร้างเศรษฐกิจรากหญ้าให้แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตยั่งยืน ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหา  

 • ปรับแผนการตลาดใหม่ โดยใช้ระบบออนไลน์ เน้นตลาดภายในประเทศ และเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงธุรกิจได้
 • ปรับแผนด้านการเงิน โดยขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก SME D Bank และมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น มาช่วยกู้วิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ในช่วงนี้
 • ปรับแผนเพื่อรองรับอนาคต บุกตลาดโลกให้มากขึ้น ได้มีการเจรจากับคู่ค้าจากประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งวางแผนที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าฝั่งยุโรปและอเมริกา

  ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์  

 • หลอดกระจูด รักษ์โลกจากแดนใต้ ลดปัญหาไฟป่า สร้างรายได้สู่ชุมชน ด้วยการผลิตที่พิถีพิถัน เพื่อผู้บริโภคมั่นใจใน สุขอนามัย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อทั้งผู้บริโภค สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

  ข้อมูลกิจการ  

เจ้าของ : นุรไอนี แลนิ

ธุรกิจ : บริษัท นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

จังหวัด : นาราธิวาส