งานต่อต้านคอรัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ
วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2563

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิกหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่งเสริมและรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกจิตสำนึก ผู้ประกอบการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ไร้คอร์รัปชันร่วมกับองค์กรเครือข่าย สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติองค์กรและนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางและเป็นธุรกิจแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการอื่นโดยทั่วไป