การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise รุ่นที่ 3
การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise รุ่นที่ 3
วันที่เผยแพร่ 07 ต.ค. 2563
การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise รุ่นที่ 3

                    คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอบรมในหลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารและการจัดการธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้ารวมอบรม จากองค์กร, สมาคม, มูลนิธิคนพิการ และ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มีนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งด้านการตลาดและการบริหารจัดการ ซึ่งในปี 2563 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย จึงได้จัดหลักสูตรการอบรม Mini-MBA for Social Enterprise  (New Normal) รุ่นที่ 3 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจุดประกายความคิดด้านธุรกิจ สร้างแรงบันบาลใจ และ ต่อยอดธุรกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับ การจัดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

                    การอบรมหลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise (New Normal) รุ่นที่ 3 จึงมีความน่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรขององค์กรตัวแทนของผู้พิการ  และเครือข่ายการทำงานด้านสังคมอื่นๆ  ซึ่งเรามุ่งหวังให้ทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร เป็น Change Agent  นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้  ในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมในด้านต่างๆ  ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านต่อไป