การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise
การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise
วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2563

คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย (ประธาน : คุณนวลพรรณ ล่ำซ่ำ) ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการจัดทำ “หลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise” โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้บุคลากรขององค์กรของผู้พิการ วิสาหกิจมูลนิธิ หรือสมาคม ตลอดจนบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนที่มีขอบเขตการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการ ให้มีองค์ความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาวิสาหกิจของผู้พิการ ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

กิจกรรมศึกษาดูงาน Café AMAZON for Chance มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา  จากความสำเร็จของร้าน Café Amazon ที่มีมากกว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศในวันนี้ จึงได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจมาปรับใช้ใน โครงการ Café Amazon for Chance โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการผ่านการจัดอบรมและฝึกฝนให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้า (Barista) ตามมาตรฐานของ Café Amazon

กิจกรรมศึกษาดูงาน ดำเนินแคร์ รีสอร์ท  ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เยี่ยมชม ดำเนินแคร์ รีสอร์ท ( Universal design รีสอร์ท)   รีสอร์ท สำหรับทุกคนในครอบครัวบริหารงานโดย            คุณวรยุกต์ กิจกูล (มนุษย์ล้อ) และเข้าชม โรงงานบรรจุภัณฑ์ (กล่องบรรจุมะพร้าวน้ำหอม) เรียนรู้วิธีต่อยอดธุรกิจจาก      สิ่งรอบตัว ไม่ท้อแท้  มุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ดีที่สุด 

การนำเสนอผลงานธุรกิจ SE ของผู้เข้าร่วมอบรม จาก รุ่นที่ 1คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
เจ้าของแบรนด์ผู้ผลิต ช๊อกโกแลต AsLi
 
เริ่มต้นค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเรา หลังจากที่เราก้าวผ่านวิกฤติของชีวิตและค้นพบตัวตนที่แท้จริงกับความฝันในวัยเรียน แม้จะผ่านมา 40 ปีแต่เรายังเชื่อว่า"เราทำได้ ต้องลองลงมือทำ”

ความหมายของ AsLi คืออักษรโรมันที่มาจากชื่อของเราคือ A และ S ส่วน L นั้นมาจาก Loveคือรักในสิ่งที่กำลังทำ ช็อคโกแลตทุกชิ้นทำขึ้นเพื่อให้คนที่เรารักกินและมีความสุข สุดท้ายคือ i = international คือเป้าหมายสูงสุดของการสร้าง AsLi และ พร้อมคืนสู่สังคม 

การนำเสนอผลงานธุรกิจเพื่อสังคม ของผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 Art Storyอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) ได้กล่าวถึง Art Story ที่มีแนวคิด From creative process of art Therapy to Product กระบวนการสำคัญ ในการพัฒนา ฟื้นฟู ส่งเสริม ทักษะการสื่อสาร จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ในความเป็นมนุษย์ Human Being ของเด็กเยาวชนออทิสติก ศิลปิน Art Story by Autisticthai “นักสร้างแรงบันดาลใจ” ที่สามารถ “ฟื้นฟู พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี สร้างงาน สร้างรายได้ หลายคนเป็นที่พึ่งของครอบครัว จาก “ภาระ กลายเป็น พลัง “จาก “จุดที่ค้นพบศักยภาพที่อยู่ภายใน” ผ่านผลงานผลิตภัฑณ์ มากมาย เช่น ภาพวาดบนแก้วน้ำ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เสื้อ และ หมวก สมุดทำมือ ทำให้เด็กมีอาชีพที่มั่นคง

หอการค้าไทยคาดหวังที่เห็นผู้แทนจากเข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรของผู้พิการ และหน่วยงานรัฐ-เอกชน ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการ ผ่านการอบรมไปเป็นบุคลากรที่สร้างการเปลี่ยนแปลง  (Active Change Agent)  นำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาวิสาหกิจของผู้พิการ  ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันต่อไป