การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise รุ่นที่ 3

คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอบรมในหลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารและการจัดการธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้ารวมอบรม จากองค์กร, สมาคม, มูลนิธิคนพิการ และ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มีนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งด้านการตลาดและการบริหารจัดการ

อ่านต่อ >

พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการจัด “ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด – 19)

คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนสตรีในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด-19) เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ >

ความร่วมมือภาคเอกชน ช่วยเหลือบริจาคแอลกอฮอล์ให้คนพิการ

ความร่วมมือจากภาคเอกชน สู่คนพิการ "การบริจาคแอลกอฮอลล์" เพื่อคนพิการ โดย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และกลุ่มมิตรผล

อ่านต่อ >

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ทุกหน่วยงานควรทราบ !! แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

อ่านต่อ >

ตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair

หอการค้าไทย จับมือกระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair เปิดรับสมัครงานกว่า 600 อัตรา โดยบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง

อ่านต่อ >

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่นักธุรกิจสตรีผู้เป็นสมาชิกหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรหอการค้าและองค์กรอื่นๆ เพื่อสังคมส่วนรวมและเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

อ่านต่อ >

งานพัฒนาสังคม

การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาส และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

อ่านต่อ >

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

หอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิหอการค้าไทย บริษัทสมาชิก และมูลนิธิโคเออร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) มาตั้งแต่ปี 2557

อ่านต่อ >

การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise

คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย (ประธาน : คุณนวลพรรณ ล่ำซ่ำ) ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการจัดทำ “หลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise”

อ่านต่อ >

Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน “Moral Business Forum” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ

อ่านต่อ >

การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical Business is... the future"

การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical Business is... the future" โดย ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 Hall 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ >

โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ปี 2562

การสัมมนาจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ >

งานต่อต้านคอรัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิกหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่

อ่านต่อ >

โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ >

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) วัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ภาครัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยข้อตกลงคุณธรรม สามารถปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายประเภท

อ่านต่อ >

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

ด้วยในวันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็น“วันต่อต้านคอร์รัปชัน” องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ได้จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปีนี้ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 จึงจัดในรูปแบบออนไลน์ ณ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โดยกิจกรรมภาคเวที งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ครั้งนี้มาในรูปแบบ Virtual Collaboration ครั้งแรกของประเทศไทย ผ่าน Facebook Live องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

อ่านต่อ >

กิจกรรม "หอการค้าฯ รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563"

กิจกรรมเพื่อเชิญชวน ชาวหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันคอร์รัปชันในสังคมไทย

อ่านต่อ >

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ซินลากู"

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ซินลากู” (SINLAKU) ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ ในพื้นที่ภาคเหนือ (รวม8 จังหวัด) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวม 5 จังหวัด)

อ่านต่อ >

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ฮีโกส"

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ฮีโกส” (Higos) ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ ในพื้นที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย ทำพิธีส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ >

โครงการจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ระดมทุนร่วมบริจาค เพื่อสร้าง “ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)” ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

อ่านต่อ >

สถานทูตจีน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าฯ 10,000 ชิ้น

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าไทย 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยสามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านต่อ >

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรม "ส่งรักปันสุข ด้วยหัวใจ"

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงพาณิชย์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ >

โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน MODEL : NAN COFFEE

1 ไร่ 1 ล้าน : โจทย์ใหญ่ที่คนตัวเล็กต้องทำ !!! ได้ยินโจทย์นี้ ต้องบอกว่าตกใจมากค่ะ ทำกาแฟหนึ่งไร่ได้เงินล้าน !!! มันไม่น่าจะจริง

อ่านต่อ >