งานต่อต้านคอรัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิกหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่

อ่านต่อ >

โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ >

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) วัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ภาครัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยข้อตกลงคุณธรรม สามารถปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายประเภท

อ่านต่อ >

โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน MODEL : NAN COFFEE

1 ไร่ 1 ล้าน : โจทย์ใหญ่ที่คนตัวเล็กต้องทำ !!! ได้ยินโจทย์นี้ ต้องบอกว่าตกใจมากค่ะ ทำกาแฟหนึ่งไร่ได้เงินล้าน !!! มันไม่น่าจะจริง

อ่านต่อ >

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ทุกหน่วยงานควรทราบ !! แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

อ่านต่อ >

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่นักธุรกิจสตรีผู้เป็นสมาชิกหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรหอการค้าและองค์กรอื่นๆ เพื่อสังคมส่วนรวมและเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

อ่านต่อ >

ตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair

หอการค้าไทย จับมือกระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair เปิดรับสมัครงานกว่า 600 อัตรา โดยบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง

อ่านต่อ >

งานพัฒนาสังคม

การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาส และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

อ่านต่อ >

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

หอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิหอการค้าไทย บริษัทสมาชิก และมูลนิธิโคเออร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) มาตั้งแต่ปี 2557

อ่านต่อ >

การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise

คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย (ประธาน : คุณนวลพรรณ ล่ำซ่ำ) ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการจัดทำ “หลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise”

อ่านต่อ >