หอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
หอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 2563
ชื่องาน : หอการค้าแฟร์: งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภค (TCC Fair: The Regional Trade Consumer & Lifestyle Exhibition)
ระยะเวลา : วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 (รวม 10 วัน)
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่จัดงาน : จำนวนรวม 20,349 ตารางเมตร
ผู้จัดงาน : หอการค้าไทย

วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้า การท่องเที่ยว และบริการของไทย
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
 3. เพื่อเสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 4. เพื่อสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐและเอกชน
 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ มาตรฐานต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติให้แก่ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค เพื่อปรับใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป
ผู้เข้าร่วมงาน :

ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและผู้ส่งออก กว่า 300 ราย  อาทิ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ท่องเที่ยวและบริการ การเงินและธุรกิจประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ จักรยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทปรุงสด) อาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทสำเร็จรูป) เฟอร์นิเจอร์ของใช้และของตกแต่งบ้าน กลุ่มต้นไม้ สินค้าเครื่องสำอาง สุขภาพ ความงามและสปา เป็นต้น

ผู้เข้าชมงานเป้าหมาย :

ตลอดทั้งงาน 10 วัน ประมาณ 100,000 คน โดย

 • วันธรรมดา: เฉลี่ยวันละ 8,000 – 10,000 คน
 • วันเสาร์-อาทิตย์: เฉลี่ยวันละ 10,000 – 12,000 คน 
ประกอบด้วย :
 1. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียง
 2. ผู้ประกอบการ ค้าปลีก – ค้าส่ง ในจังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียง
 3. กลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในจังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียง
 4. นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานเป้าหมายคาดว่า จะมีสัดส่วนชาวไทย : ชาวต่างชาติ ประมาณ 95 : 5

รูปแบบงาน :
 • การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
 • การเจรจาธุรกิจ
 • การสัมมนา เสวนา และ Workshop
 • กิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
การเข้าชมงาน : ไม่มีค่าใช้จ่าย