ติดต่อสอบถาม
วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 2563
ติดต่อสอบถาม :
 1. หอการค้าไทย
  ฝ่ายแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
  คุณจิดาภา ทองคา / คุณกนกเกียรติ ขวานทอง / คุณกนกพร เสนะศิริ / คุณมณฑาทิพย์ เซ่งลอยเลื่อน / คุณอุบลวรรณ เจริญจิต
  อีเมล : thaifex.wofa@thaichamber.org
  เว็บไซต์ : www.thaichamber.org, http://thaifex.thaichamber.org
  โทรศัพท์ : 0 2018 6888 ต่อ 3020, 2040, 2070, 2060, 2050 โทรสาร 0-2622-2376
   
 2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  ส่านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
  คุณพัชรินทร์ คูณเศรษฐ์
  อีเมล : thaifex@ditp.go.th
  เว็บไซต์ : www.ditp.go.th, www.thaifexworldoffoodasia.com