งานแสดงสินค้าอาหาร 2563 THAIFEX – Anuga Asia 2020
วันที่เผยแพร่ 02 มี.ค. 2563

ชื่อโครงการ : THAIFEX – World of Food ASIA 2020
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563 
สถานที่ / พื้นที่จัดงาน :

 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีพื้นที่รวม107,000ตารางเมตร แบ่งเป็น

 1. พื้นที่ Impact Exhibition Hall 5-12 (47,000 ตารางเมตร) 
 2. พื้นที่ Challenger Hall 1-3 (60,000 ตารางเมตร) 
ผู้จัดงาน : 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และ Koelnmesse

ผู้สนับสนุนการจัดงาน :

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป

ลักษณะงาน :

เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อเจรจาการค้า ใน 4 วันแรก และวันเจรจาธุรกิจและจาหน่ายปลีกสาหรับ ประชาชนทั่วไปใน 1 วันสุดท้าย

วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ของประเทศไทย
 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
 3. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย
 4. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย
ประเภทสินค้าจัดแสดง :

Food & Beverage [Featuring Halal & Organic], Food Service, Food Technology, Retail and Franchise


อัตราค่าเข้าร่วมงาน :

ขนาด 1 คูหา = 9 ตรม. (3x3 เมตร)

หมายเหตุ :

 • คณะผู้จัดงาน สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพื้นที่คูหาของ Prime area ตามความเหมาะสม
 • อัตราค่าเข้าร่วมงานข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • หอการค้าไทย ได้รับยกเว้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อัตราค่าพื้นที่คูหาชั้น 2 (ก่อสร้างได้เฉพาะผู้ที่ซื้อพื้นที่เปล่าจานวน 8 คูหาขึ้นไป อัตราราคาคิดจากพื้นที่เปล่า 50%)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน : 
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51
 2. เป็นผู้ผลิต/ส่งออกสินค้า/บริการในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า/บริการที่ผลิตในประเทศไทย
 3. สินค้าที่ผลิตต้องใช้เครื่องหมายการค้าของไทย และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
 4. ไม่เป็นบริษัทข้ามชาติ หรือเป็นบริษัทสาขาของบริษัทแม่ที่มาผลิตสินค้า/บริการในประเทศไทย
 5. กรณีเป็นผู้นําเข้ํา/ตัวแทนจําหน่ํายสินค้ําต่ํางประเทศ/บริษัทข้ํามชําติ สามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ่ากัด (ตัวแทน Koelnmesse) โทร. 0 2640 8013 - 4
หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่ :
 1. พื้นที่คูหาในแต่ละโซนให้เรียงลาดับของจานวนพื้นที่จากมากไปน้อย และนาพื้นที่เดิมมาประกอบการพิจารณา
 2. จำนวนพื้นที่เท่ากัน/ใกล้เคียงกัน ให้พิจารณาสมาชิกหอการค้าไทยฯ และสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอันดับแรก
 3. การเพิ่มจานวนคูหาขอให้พิจารณาจานวนพื้นที่ในแต่ละโซนเป็นหลัก หากมีพื้นที่ว่างเพียงพอก็ขอให้จัดสรรพื้นที่ตามที่บริษัทร้องขอ

หมายเหตุ : ยกเว้น การจัดสรรพื้นที่ Prime Area