ขั้นตอนการรับสม้คร
วันที่เผยแพร่ 02 มี.ค. 2563
ขั้นตอนการรับสมัคร
 1. สมัครทาง Website: www.thaichamber.org หรือ http://thaifex.thaichamber.org
 2. กรอกรายละเอียดในระบบ และจัดเตรียมเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดข้อ 12 พร้อมอัพโหลดไปยังระบบ THAIFEX: http://thaifex.thaichamber ข้างต้น

 

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]


หมายเหตุ:

 • บริษัทที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
 • การพิจารณาของคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / การจดทะเบียนนิติบุคคล ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5 หรือ บมจ. 006)
 3. สำเนาใบ ภ.พ. 20
 4. สำเนางบกำไรขาดทุน ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วน ปีล่าสุดเพียงหน้าเดียว (ต้องมียอดรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย)
 5. ภาพตัวอย่างสินค้า (รูปแบบไฟล์ EPS/JPEG/TIF ความละเอียด 300 dpi)
 6. ภาพตราประทับบริษัท* (รูปแบบไฟล์ EPS/JPEG/TIF ความละเอียด 300 dpi)
 7. ภาพเครื่องหมายการค้า* (รูปแบบไฟล์ EPS/JPEG/TIF ความละเอียด 300 dpi)
 8. เอกสารรับรองการเป็นสมาชิก อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย หรือ สมาคมการค้า เป็นต้น*
 9. สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล* (กรณีประสงค์อยู่ในโซน Halal Market)
 10. สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์* (กรณีประสงค์อยู่ในโซน Organic Market)

หมายเหตุ :

 • กรุณาตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
 • เอกสารการลงทะเบียนต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า