บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค


บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเป็นเสมือนวีซ่า ซึ่งผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของประเทศสมาชิกเอเปคที่เข้าร่วมโครงการนี้ ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก โดยบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน เอเชีย - แปซิฟิค (Asia - Pacific Economic Cooperation หรือ APEC) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยอำนวย ความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค 

 

อ่านเพิ่มเติม


[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]


ซึ่งบัตรเดินทางนี้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าและขั้นตอนในการเข้าเมือง จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกเอเปค จำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางฯ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม เม็กซิโก และรัสเซีย นอกจากนั้น ยังเป็นที่คาดหมายว่า จะมีสมาชิกเอเปคอื่นๆเข้าร่วมในโครงการนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต อนึ่ง สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ABTC แล้ว โดยเป็นสมาชิกชั่วคราว กล่าวคือ ไทยและสหรัฐฯ จะยังไม่มีการให้ pre-clearance แก่นักธุรกิจของกันและกัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือบัตร ABTC ของไทยประสงค์จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ จะต้องได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ก่อน แต่สามารถใช้ช่องทาง ABTC lane ในท่าอากาศยานนานาชาติของสหรัฐฯ เพื่อรับอำนวยความสะดวกในการเข้าเมือง โดยแสดงบัตร ABTC แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ การใช้บัตร ABTC เดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นการรับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองเท่านั้น มิใช่การยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐฯ
 
กรณีของประเทศแคนาดานั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา แคนาดาเริ่มให้ผู้ที่ถือบัตร ABTC สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาโดยใช้บริการของเคานท์เตอร์พิเศษ ณ สนามบินนานาชาติ 8 แห่ง คือ Vancouver International Airport, Toronto Pearson International Airport (Terminal 1 and 2), Ottawa Macdonald-Cartier International Airport, Montreal-Pierre Elliot Trudeau International Airport, Halifax Robert L. Stanfield International Airport, Calgary International Airport, Winning James Armstrong Richardson International Airport, และ Edmonton International Airport
 
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าแคนาดาของผู้ถือบัตร ABTC ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา ในขณะที่แคนาดากำลังจะเข้าร่วมในโครงการ ABTC โดยขั้นตอนที่สองจะดำเนินการเพื่อให้นักธุรกิจแคนาดาสามารถเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค ให้ได้รับประโยชน์ความสะดวกรวดเร็วพิธีการทางเข้า - ออก ที่สนามบิน ดังนั้นการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาของผู้ถือบัตร ABTC ยังคงต้องดำเนินการขอวีซ่าจากสถานทูตแคนาดาก่อนการเดินทาง


ลักษณะของบัตรเดินทางฯ

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคมีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต มีอายุ 5 ปี โดยบนบัตรเดินทาง จะมีรูปถ่ายและลายเซ็น ของผู้ถือบัตร ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของบัตร และชื่อสมาชิกเอเปค ที่ผู้ถือบัตรได้ผ่านการตรวจสอบประวัติแล้วและสามารถเดินทางเข้าได้ 

 

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]

กรณีคุณสมบัติไม่ผ่านการพิจารณา

กรณีที่ผู้ยื่นขอบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค และไม่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) นั้น สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) จะขอหักค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 1,500 บาท (จาก ค่าธรรมเนียม 8,500 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เริ่มกำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภาพการอนุมัติบัตร

หลังการยื่นใบสมัครประมาณ 1 - 2 เดือน เมื่อได้รับแจ้ง Application Number ของผู้สมัคร จากสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) หรือจากการติดต่อสอบถามแล้ว ให้ทำการตรวจสอบสถานะภาพการอนุมัติที่ https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html ตามลำดับ ดังนี้
 

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]

การต่ออายุบัตร

สำหรับผู้ถือบัตร ABTC และหมดอายุ ให้ดำเนินการยื่นสมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนของการสมัครใหม่ และแนบไฟล์แสกนบัตร ABTC ที่หมดอายุ เป็นเอกสารแนบในการยื่นเอกสารสมัครด้วย   

กรณีเร่งด่วน 

ผู้ยื่นคำร้องสามารถขอให้พิมพ์บัตรชั่วคราว หรือ Interim Card เมื่อได้รับการ pre-clearance จากเขตเศรษฐกิจ priority ของตน ผู้ยื่นคำร้องต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งถือว่าเป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท โดยชำระในวันที่มารับบัตร (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบ ABTC ก็จะสั่งพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งเป็นบัตรจริงเป็นใบที่สองให้โดยอัตโนมัติ โดยบัตรชั่วคราว ก็จะถูกยกเลิกทันที ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำบัตรชั่วคราวมาเปลี่ยน เพื่อที่จะนำบัตรที่ได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน

กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ

สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง เนื่องจากหมดอายุ เล่มเต็ม ชำรุด ก่อนบัตร ABTC หมดอายุ ซึ่งจะทำให้บัตร ABTC ที่ถืออยู่ ใช้งานไม่ได้ เพราะเลขที่หนังสือเดินทางไม่ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎในบัตรที่ถืออยู่ และบัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีวันหมดอายุเท่าเดิม เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตร ABTC จำนวน 1 ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท   
 • กรณีบัตรสูญหาย
 • ใบแจ้งความ โดยระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตรที่สูญหาย ลงในใบแจ้งความ 
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท   
สำหรับกรณีเร่งด่วน กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ และกรณีบัตรสูญหาย

ติดต่อ คุณยุวดี  พึสันเทียะ  สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร.
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 4230

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ผู้ถือบัตรจะต้องยื่นหลักฐานออนไลน์ เหมือนกับการสมัครใหม่ และใช้ระยะรออนุมัติเวลาประมาณ 4 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆ สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ABTC เช่น เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ และท่าอากาศยานที่สามารถใช้บัตร ABTC เดินทางเข้าได้ เป็นต้น ที่ www.businessmobility.org ในกรณีที่ประสงค์จะให้ออกบัตร Interim Card ผู้ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ผู้ถือบัตร Interim Card สามารถใช้ช่องทาง APEC Lane ที่ท่าอากาศยานได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับ pre-clearance จากเขตเศรษฐกิจนั้นๆ แต่จะต้องได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ที่เหมาะสมก่อนเดินทางเข้า

หลักฐานในการสมัคร APEC Business Travel Card Online  

** เอกสารแนบทุกไฟล์ (PDF) ต้องเป็นไฟล์ สี เท่านั้น **

 1. ไฟล์ลายเซ็นขาวดำ ไฟล์ (JPG) ต้องเหมือนกันที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB  ความละเอียดสูงสุดไม่เกิน 450 x 150 pixels 

  ตัวอย่าง    
 2. ไฟล์รูปถ่ายสี ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน ฉากหลังต้องเป็นสีขาว การแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ไม่สวมเสื้อขาวหรือสีอ่อน ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม ห้ามรีทัชภาพ  (ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB ความละเอียด 300 x 400 pixels 

 3. ไฟล์หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และฉบับก่อนหน้า ที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) เซ็นสำเนาถูกต้องหน้าแรกและหน้าสุดท้าย นอกกรอบพาสปอร์ต ห้ามเซ็นทับหรือ ขีดคาดบนพาสปอร์ต 
 4. ไฟล์หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ หอการค้าจังหวัด หรือหอการค้าต่างประเทศ หรือ สมาคมการค้าที่เป็น สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกและยังคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็นสมาชิกภาพใบสมัครของท่านจะถูกปฏิเสธ และเสียค่าดำเนินการ 1,500 บาท)
 5. กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ต้องมีไฟล์หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ให้ไฮไลท์ในวัตถุประสงค์ส่วนของประเภทกิจการ) ซึ่งออกโดย กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และไฟล์เอกสารผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และประทับตรากิจการ
 6. กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม ต้องมีไฟล์หนังสือรับรองตำแหน่ง/การทำงาน ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (ต้องระบุตำแหน่ง เงิน เดือน และวันเริ่มปฏิบัติงาน) และไฟล์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 7. ไฟล์รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account Statement) ของผู้สมัคร โดยผ่านการรับรองจากธนาคาร บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครท่านละ 8,500 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากท่านไม่ผ่านการพิจารณา หรือไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเดินทาง)
 9. การยื่นขอต่ออายุบัตรเดินทาง ให้ดำเนินการยื่นสมัคร ตามขั้นตอนการสมัครข้างต้น และไฟล์บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC ที่หมดอายุ เป็นเอกสารประกอบการยื่นสมัครด้วย (การต่ออายุบัตรเดินทางฯ ควรดำเนินการก่อนบัตรหมดอายุประมาณ 6 เดือน)
 10. วิธีการสมัครผ่านระบบ Online ที่ลิ้งค์ https://www.abtc-jsccib.org/login
การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมโดยการพิมพ์เอกสารประกอบการชำระเงินจากระบบ Online ไปชำระที่ธนาคารกสิกรไทย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่าย ATA Carnet และงานรับรองมาตรฐานสินค้า

150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ติดต่อยื่นใบสมัคร > สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 0 2018 6888 ต่อ 5550 , 3530
Email: kidtaya@thaichamber.org , kunchaya.j@thaichamber.org
ติดต่อรับบัตร / ตรวจสอบสถานะ > สำนักงาน กกร. 0 2018 6888 ต่อ 4230, 4220 (คุณยุวดี)