ประกาศผลรอบที่1 โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่17