THAIFEX – Anuga Asia 2020

 

 

ข้อมูล ThaiFex 2019 "Click"

รับสมัคร THAIFEX 2020 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กรุณา Click link : http://thaifex.thaichamber.org/THAIFEX/

รายละเอียดของงาน THAIFEX 2020 (Fact Sheet) "Click"

 ระยะเวลาการจัดสรรพื้นที่

 

 

หมายเหตุ

หอการค้าไทยฯจะทำการอัพเดทข่าวสารและประกาศสำคัญของงาน THAIFEX - World of Food Asia 2020

ภายในเว็บนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6888 ต่อ 2060,2040,3020