หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
แพร่
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดแพร่
34/132 - 133 ถนนเหมืองหิต ในเวียง เมืองแพร่ 54000
โทรศัพท์
0 5452 2830, 08 8635 0830, 08 2563 7941
โทรสาร
0 5453 2964

นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน

ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่

YEC

นิธิณัฐ จตุจินดา

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดแพร่

จังหวัด
แพร่
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดแพร่
34/132 - 133 ถนนเหมืองหิต ในเวียง เมืองแพร่ 54000
โทรศัพท์
08 1107 2646