หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
อำนาจเจริญ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
76 หมู่ 4 ถนนชยางกูร บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์
0 4554 2042
โทรสาร
0 4545 1888
เว็บไซต์

นายวินัย มีชัย

ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

YEC

เดชาธร สิงหันต์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัด
อำนาจเจริญ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
76 หมู่ 4 ถนนชยางกูร บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์
09 8503 8445
อีเมล