หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สระแก้ว
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ท่าเกษม เมืองสระแก้ว 27000
โทรศัพท์
0 3742 5076
โทรสาร
0 3742 5077
อีเมล

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย

ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

YEC

พนิดา เหล่าภัทรประสิทธิ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

จังหวัด
สระแก้ว
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก... ท่าเกษม เมืองสระแก้ว 27000
โทรศัพท์
06 2285 6646
อีเมล