หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ลำปาง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 999 ถนนวชิราวุธดำเนิน พระบาท เมืองลำปาง 52000
โทรศัพท์
0 5402 3023, 09 3193 7779, 09 1772 4455
โทรสาร
0 5402 3023

นายสกล สุพรรณบรรจง

ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง

YEC

ยศวรรธ สัชฌะไชย

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดลำปาง

จังหวัด
ลำปาง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 999 ถนนวชิราวุธดำเนิน พระบาท เมืองลำปาง 52000
โทรศัพท์
08 8266 9191
อีเมล