หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ลพบุรี
ที่อยู่
หอการการค้าจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 ถนนนารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 15000
โทรศัพท์
0 3641 3964, 09 0117 4480
โทรสาร
0 3641 3964
อีเมล

นายชวน อู่ทรัพย์

ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี

YEC

ปวินท์ อมรรุจิ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดลพบุรี

จังหวัด
ลพบุรี
ที่อยู่
หอการการค้าจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 ถนนนารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 15000
โทรศัพท์
08 1847 6345