หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ราชบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดราชบุรี
157/7 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) หน้าเมือง เมืองราชบุรี 70000
โทรศัพท์
0 3232 6654, 0 3232 2226, 0 3231 1021
โทรสาร
0 3232 6655

นายโกมล ตันติวรนุกูล

ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี

YEC

ศุภชาติ เมฆรุ่งโรจน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดราชบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดราชบุรี
157/7 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) หน้าเมือง เมืองราชบุรี 70000
โทรศัพท์
08 6789 3919 , 06 1636 2895
อีเมล