หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ยโสธร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดยโสธร
เลขที่ 1 อาคาร OTOP 1 ถนนประปา ในเมือง เมืองยโสธร 35000
โทรศัพท์
0 4571 1342, 08 2152 9907
โทรสาร
0 4571 1325

นายสุธา บรรตานึก

ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร

YEC

จักรภัทร กรธนทรัพย์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดยโสธร

จังหวัด
ยโสธร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดยโสธร
เลขที่ 1 อาคาร OTOP 1 ถนนประปา ในเมือง เมืองยโสธร 35000
โทรศัพท์
09 9463 4551
อีเมล