หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ยะลา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดยะลา
15 ถนนศรีบำรุง สะเตง เมืองยะลา 95000
โทรศัพท์
0 7321 1288
โทรสาร
0 7321 1288

นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง

ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา

YEC

วาสนา ช่วยเนียม

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดยะลา

จังหวัด
ยะลา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดยะลา
15 ถนนศรีบำรุง สะเตง เมืองยะลา 95000
โทรศัพท์
08 9739 9500
อีเมล