หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
พิษณุโลก
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
44/5 - 6 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0 5530 2535
โทรสาร
0 5530 2536
เว็บไซต์

นายศุภกุล รัตนาคม

ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

YEC

ธิติญา สีฆสัมบันน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด
พิษณุโลก
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
44/5 - 6 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
08 5541 4644
อีเมล